Turniej Piłki Siatkowej Bractw Młodzieży Prawosławnej w Hajnówce

Serdecznie zapraszamy Bractwa działające przy parafiach  do udziału w Turnieju Piłki  Siatkowej, który odbędzie się dnia 17.11.2018r. w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

Turniej Piłki Siatkowej Bractw Młodzieży Prawosławnej odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i Całej Polski

Początek godz. 8.30

Organizator:

Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii Św. Trójcy w Hajnówce

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego 

Kontakt:  bmp.hajnowka@interia.pl  tel. 739087973

Termin zgłoszeń 10.11.2018r.

Karta zgłoszeniowa

 

 

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

Turniej Piłki Siatkowej Bractw Młodzieży Prawosławnej odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i Całej Polski

1. ORGANIZATOR:

Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii Św. Trójcy w Hajnówce

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

2. CEL:

popularyzacja piłki siatkowej w środowisku Bractw Młodzieży Prawosławnej

integracja Bractw biorących udział w turnieju

zaprezentowanie formy spędzenia czasu wolnego – aktywnie i bez uzależnienia od nałogu

popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji Bractw

3. TERMIN:

mecze rozgrywane będą w dniu 17.11.2018r. od godziny 9:00, ale prosimy o stawienie się drużyn od godziny 8:00 do 8:30

MIEJSCE:

Hala Sportowa przy ul. Piłsudskiego 3, w budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia terminarza oraz godzin rozgrywanych spotkań

 

4. UCZESTNICTWO:

prawo startu ma młodzież prawosławna, zorganizowana w drużynę co najmniej 6-osobową plus 3 osoby rezerwowe

w składzie drużyny musi być przynajmniej jedna dziewczyna

 

5. SYSTEM ROZGRYWEK:

każdy z każdym lub w grupach, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn (w grupie gra każdy z każdym, zwycięzcy grup grają o miejsce pierwsze i o drugie, drugie drużyny grają o miejsce trzecie i czwarte)

zawodnik, który rozegrał w danej drużynie jedno spotkanie nie może grać w innym zespole

mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli:

Drużyna ma skład 5-osobowy lub mniej
W składzie osobowym brakuje dziewczyny
Drużyna nie stawi się na mecz z własnej winy
W drużynie grał nieuprawniony zawodnik

o rozgrywkach i terminarzu rozgrywek zawiadamia organizator na facebooku(Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii Św. Trójcy w Hajnówce)

 

 

6. ZGŁOSZENIA:

zgłoszenie drużyny należy wysłać na e-maila: bmp.hajnowka@interia.pl

pisemne zgłoszenie drużyny dokonuje opiekun drużyny. Ostateczną listę zatwierdza organizator. Na liście należy podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt (opiekuna i kapitana) z organizatorem, numer telefonu komórkowego i ewentualnie adres e-mailowy

zgłoszenia w formie pisemnej należy dostarczyć do dnia 10.11.2018r. na adres e-mailowy podany wyżej

 

7. NAGRODY:

drużyna, która zajmie miejsce I-III otrzyma puchar, medale oraz dyplom z podziękowaniem

za zajęcie miejsca IV i niżej – dyplom z podziękowaniem

 

8. ZASADY FINANSOWANIA:

koszty przejazdu, ubezpieczenia i inne organizacyjne pokrywają zainteresowane drużyny

opłata startowa wynosi 10 zł od każdego zgłoszonego zawodnika. Opiekun zespołu zobowiązany jest uregulować należność z tytułu opłat startowych w dniu zawodów od godziny 8:00 do 8:30

 

9. KLASYFIKACJA:

O zajętym miejscu decydują:

ilość zdobytych punktów (wygrana 1 pkt. – przegrana 0 pkt.)

przy równej ilości punktów decyduje: różnica setów – większa ilość wygranych setów

przy jednakowej różnicy setów – stosunek małych punktów – zdobytych do straconych

wynik bezpośredniego spotkania

 

10. Drużyna liczy co najmniej 6 graczy plus do 3 rezerwowych. Obowiązuje strój sportowy i obuwie o jasnej podeszwie (halowe)
11. Turniej odbędzie się zgodnie z przepisami PZPS. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od wypadku, kradzieży, zgubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży

w sprawach rozgrywek można kontaktować się z przedstawicielem organizatora ks. Andrzejem Busłowskim lub z przewodniczącą BMP w Hajnówce – Anetą Cyruk